O EXPAK AT.SI
ÄŒezmejni forum za sodelovanje

Evropsko združevanje lahko obogatimo z izgradnjo čezmejnih forumov in koordinacijo. V okviru avstrijsko-slovenske ekspertne akademije – EXPAK AT.SI – bomo vzpostavili čezmejni forum, kjer bomo skupno razpravljali in obvladovali izzive na trgu dela.

 

Bistveneusmeritve znotraj EXPAK AT.SI so:

  • Odpraviti obstoječe neskladnosti na regionalnih trgih dela v avstrijsko-slovenskem obmejnem prostoru s pomočjo izgradnje trajnostnega sistema sodelovanja na področju politike trga dela
  • Ustvarjati skupno osnovno znanje in mreženje med pomembnimi akterji na trgu dela pri naslednjih temah: strateÅ¡ko načrtovanje in izvajanje ukrepov za zaposlovanje in usposabljanje, ugotavljanje potreb po kvalificirani delovni sili, sodelovanje s podjetji, posredovanje informacij na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter spremljanje odprtja trga dela.
  • Razvoj in izvedba čezmejnih pilotnih projektov.

 

Tematski poudarki in aktivnosti pri EXPAK AT.SI:

  • Delovni paket 1 – Določitev parametrov uspeha pri načrtovanju in uporabi ukrepov politike na trgu dela. Ustvarili bomo podporo za zaposlene na zavodih za zaposlovanje pri njihovi analizi tveganja za iskalce zaposlitve ter oblikovanju ustreznih ukrepov za njihovo zaposlovanje in usposabljanje. Pri tem bomo uporabili postopkovnike in delavnice.
  • Delovni paket 2 – Potrebe versus presežki delovne sile: Da bi se lahko natančno odzvali na nesorazmerja med ponudbo in povpraÅ¡evanjem na trgu dela, bomo za  obmejni prostor ustvarili skupno osnovno znanje za natančno ugotavljanje razvoja potreb po kvalificirani delovni sili. Na osnovi tega bomo izdelali in izvedli praktični čezmejni model za napovedovanje in model za ugotavljanje kvalifikacijskih potreb.
  • Delovni paket 3 – Sodelovanje s podjetji: Zaradi okrepljene integracije trgov dela je potrebno ugotoviti potrebo podjetij po podpori s strani zavodov za zaposlovanje na obeh straneh meje ter promovirati obstoječe ukrepe. Okrepljena čezmejna komunikacija bo omogočila usklajeno strateÅ¡ko in operativno delovanje. .V ta namen bomo pripravili skupni svetovalni koncept za čezmejno sodelovanje zavodov za zaposlovanje s podjetji.
  • Delovni paket 4 – Prehod Å¡ola/poklic: Zavodi za zaposlovanje so v zadnjih letih stalno povečevali svoje aktivnosti na področju poklicne orientacije, pri čemer bodo informacije o čezmejnem trgu dela vedno pomembnejÅ¡e. Zato bomo vzpostavili čezmejno platformo za poklicno orientacijo, ki bo ustvarila in uveljavila nove pristope.
  • Delovni paket 5 – Skupno obvladovanje odprtja trgov dela: Posledic odprtja trgov dela do leta 2011 Å¡e ne moremo konkretno oceniti. Zato bomo ustanovili čezmejno delovno skupino, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih ustanov, ki so pomembne pri kreiranju politike trga dela. Skupina bo ugotovila skupne izzive in pripravila možne reÅ¡itve. Ob tem bomo vzpostavili monitoring trga dela na ravni celotne regije.

 

Osnova za čezmejno delo znotraj vseh delovnih paketov bo poročilo o raziskavah o modelih dobrih praks. V zvezi s pripravo poročila bomo preverili možnosti prenosa modelov v avstrijsko-slovenski obmejni prostor. Nadaljnji pomembni poudarek pri vseh aktivnostih v delovnih paketih je organizacija in izvedba konferenc, seminarjev in delavnic, katerih namen bo izmenjava informacij, ki bodo služile kot forum za razpravo o razvoju trgov dela in o politiki trgov dela.